Skip to main content

THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY


 
Methodology & Application Areas

MethodsApplication Areas

Datum 28-06-2024
Einddatum 30-06-2024
Sluitingsdatum 31-03-2024
Max. deelnemers 200
Aantal plaatsen 200
Prijs per persoon (50 extra voor niet-ESRA leden, 100 euro extra voor registratie tussen 1 april en 1 mei)

Registratie gesloten

MARIN Operations and Human Factors

Op donderdagavond 27 juni wordt er een lezingenavond georganiseerd over "Human Factors" binnen een technische omgeving. Het mag duidelijk zijn dat techniek niet op zichzelf staat, maar wordt bediend en onderhouden of er wordt op een andere manier mee geïnteracteerd. Daarom is de mens een cruciale factor in technische systemen en in de beschouwing van de kwantificatie van faalkansen binnen deze systemen.  

Tijdens de bijeenkomst zal in de eerste lezing door Gerben Heslinga worden ingegaan op de wijze waarop risico’s van het menselijk handelen bij technische installaties worden geanalyseerd en ingeschat. Daarbij zal de analysemethode worden behandeld en zal worden ingegaan op belangrijke veroorzakers van risico’s van menselijk handelen en op verbetermaatregelen.

In een tweede lezing zal Hans Huisman (MARIN) ingaan op de relatie tussen Human Factors en automatisering. Specifiek zal worden gekeken naar de toepassing van nieuwe technologie in de binnenvaart en de grote zeevaart. Wat gebeurt er met de rol van de mens hierin?

Programma:

  • 18:00 - 19:00 - Inloop met Surinaams Buffet*
  • 19:00 - 20:00 - Lezing over analysemethoden voor menselijk handelen – Gerben Heslinga
  • 20:00 - 21:00 - Lezing over nieuwe rol van mens bij toepassing van nieuwe technologie – Hans Huisman

* Graag bij het aanmelden eventuele dieetwensen doorgeven.

Over de sprekers

Gerben Heslinga werkt als zelfstandig adviseur bij Intermedion en daarbij veelal als risk manager en faalkansspecialist, met als specialisme het inschatten van risico’s van het menselijk handelen bij technische installaties. Hij heeft onder meer de overheid geadviseerd omtrent het tegengaan van risico’s bij grote Nederlandse waterkeringen en hij heeft geopereerd als procesmanager Integrale Veiligheid bij bruggen. Hij geeft trainingen op het gebied van project- en risicomanagement.

Hans Huisman is teamleider van het Human Factors team van MARIN. Dit team bestaat uit 8 specialisten met verschillende achtergronden, cognitief psychologen, voormalig zeevarenden en technisch geschoolden. Hans is na zijn studie elektrotechniek aan Technische Universiteit Delft zijn loopbaan begonnen bij het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR). Hier is zijn loopbaan in het Human Factors domein begonnen. Vervolgens is hij bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) verder gegaan in het operationaliseren van Human Factors. Vijf jaar geleden heeft hij de overstap gemaakt van luchtvaart naar de maritieme wereld. Met toepassing van Human Centered Design en risico analyses met de focus op het menselijk handelen wil hij een bijdrage leveren aan een veiliger en schonere scheepvaart.

Datum 27-06-2024 18:00
Einddatum 27-06-2024 21:00
Sluitingsdatum 24-06-2024
Max. deelnemers 40
Aantal plaatsen 9
Prijs per persoon gratis

THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY


 
Methodology & Application Areas

MethodsApplication Areas

Datum 23-06-2024
Einddatum 27-06-2024
Sluitingsdatum 31-03-2024
Max. deelnemers 500
Aantal plaatsen 500
Prijs per persoon (50 euro extra voor niet-ESRA-leden, 100 euro extra voor registratie tussen 1 april en 1 mei)

JK Port of Amsterdam 851A7115

Excursie Havenbedrijf Amsterdam

Op donderdagmiddag 18 april gaat de NVRB naar het havenbedrijf Amsterdam. Een locatie die voor veel actuele uitdagingen gesteld staat. Hoe gaan zij om met rol in de energietransitie? Hoe gaat met om met veiligheid bij intensieve en grote scheepvaart in een sterk bebouwde omgeving?

De Amsterdamse haven is van oudsher een energiehaven en heeft de ambitie dit in de toekomst ook te blijven. De haven is op dit moment nog de grootste benzinehaven ter wereld, maar heeft de ambitie om de fossiele brandstoffen uit te faseren en te transformeren naar een haven voor duurzame energiedragers. Dit biedt grote kansen voor zowel bestaande als nieuwe bedrijven. Echter om deze kansen te verzilveren en de energietransitie mogelijk te maken, dienen de risicogebieden in de vorm van druk op de fysieke ruimte, de beperkte milieuruimte, de stikstofproblematiek en het gebrek aan capaciteit op het elektriciteitsnet beheerst te worden. Tijdens deze excursie zal er stilgestaan worden bij twee van deze risicogebieden, de elektriciteitscongestie en de beperkte milieuruimte. 

In het eerste deel van het programma zal Reinoud Botman stilstaan bij de elektriciteitscongestie en de wijze waarop het havenbedrijf en het bedrijfsleven gezamenlijk stappen hebben gezet met de oprichting van een energiecoöperatie. De netcapaciteit is bij een aantal onderstations inmiddels onvoldoende om in de vraag van bedrijven te voorzien. Bedrijven kunnen daardoor niet uitbreiden, zich vestigen of hun ambities om te verduurzamen niet waarmaken. Door de ontwikkeling van een virtueel netwerk en afspraken te maken met Liander, helpt de energiecoöperatie de huidige netcapaciteit op korte termijn beter te benutten.

De energietransitie en de ontwikkeling naar een circulaire economie vragen naast elektriciteit ook ruimte in een gebied. Een gebied waar naast industrie ook behoefte is aan meer woningen, een gezonde leefomgeving met kwalitatieve natuurwaarden en een klimaatbestendige inrichting. Naast voldoende fysieke ruimte vraagt dit ook aandacht voor voldoende milieu- en veiligheidsruimte. In het tweede deel zal Lars de Vrij stilstaan bij de uitdagingen die deze borging van de milieuruimte, in relatie tot het gebruik en de opslag van alternatieve energiedragers, met zich mee brengen.


.RoomHavenbedrijf

 Programma:

13:30 –  14:00    

Inloop

14:00 –  15:00

Elektriciteitscongestie en de energiecoöperatie Amsterdamse haven (ECAH)

15:00 –  15:30

Pauze

15:30 –  16:30

Borging van de milieuruimte in relatie tot de toepassing van alternatieve energiedragers in het havengebied

Aansluitend

Borrel

 

over port of amsterdam 

 

Datum 18-04-2024 13:00
Einddatum 18-04-2024 17:00
Sluitingsdatum 18-04-2024
Max. deelnemers 40
Aantal plaatsen 19
Prijs per persoon Gratis

GarageEindhoven

Forensic Engineering en beoordelen van publieke gebouwen (vooraf ALV)

 

Op 22 februari wordt er een lezingenavond georganiseerd over constructieve veiligheid. In twee lezingen wordt er ingegaan op  de constructieve veiligheid van publieke gebouwen. Eerst zal worden besproken hoe constructieve veiligheid volgens de geldende normen (NTA 8790) worden getoetst. Dan zullen aan de hand van concrete voorbeelden incidenten worden besproken waarbij constructieve veiligheid in het geding was. 

De lezingen worden verzorgd door sprekers van TNO (Huibert Borsje) en ABT (Rudi Roijakkers). 

Programma

18:00 - 18:15 Inloop met koffie
18:15 - 19:00 Algemene ledenvergadering

Start lezingenavond 

19:00 - 19:30 Pauze met broodjes
19:30 - 20:00 Eerste spreker (Rudi Roijakkers)
20:00 - 20:30 Tweede spreker (Huibert Borsje)
20:30 - 21:00 Discussie (o.b.v. stellingen)

Forensic engineering

Forensic engineering betreft onderzoek naar de oorzaak van het falen van constructies. In deze lezing wordt eers, vanuit de eigen praktijkervaring, ingegaan op de wijze van uitvoeren van dergelijke onderzoek. Dat is namelijk een vak voor specialisten.

Daarna worden enkele praktijkgevallen behandeld waarbij het onderzoek leidde tot de vraag “Wat zijn nu, met de binnen deze case opgedane kennis, de risico’s voor andere gebouwen?”.

Huibert Borsje

Huibert Borsje

Huibert is in 1988 afgestudeerd aan de TU Delft op het gebied van betonschade. Na enkele jaren bij een betonschade adviesbureau te hebben gewerkt is hij in 1993 overgestapt naar TNO. Daar houdt hij zich sindsdien bezig met het uitvoeren van onderzoek naar de oorzaak van het falen van constructies. Enkele voorbeelden daarvan zijn de instorting van het dak van de uitbreiding van de Grolsch Veste en de gedeeltelijke instorting van de parkeergarage in Eindhoven

Na verloop van tijd is hij zich gaan specialiseren in het scenariodenken als onderdeel van schadeonderzoek, zoals dat ook wordt uitgevoerd bij politieonderzoek. Inmiddels heeft hij het schadeonderzoek doorontwikkeld tot echte “forensic engineering” en deelt hij die opgedane kennis via lezingen en gastcolleges.

Datum 22-02-2024
Einddatum 22-02-2024
Sluitingsdatum 23-02-2024
Max. deelnemers 40
Aantal plaatsen 22
Prijs per persoon gratis