Skip to main content

 blankenburgverbinding

Ontdek de meest moderne en indrukwekkende wegverbinding van Nederland tijdens onze excursie naar de Blankenburgverbinding! Deze verbinding is een uniek staaltje techniek en veiligheid die de verbinding vormt tussen de A20 en de A15. Tijdens onze excursie op 24 mei 2023, zullen we de kans krijgen om het informatiecentrum te bezoeken en meer te leren over de veiligheidsaspecten van deze imposante constructie.

Onze gastspreker Sallo van der Woude, werkzaam bij Rijkswaterstaat, zal ons meer vertellen over de rol van Rijkswaterstaat bij dit project en de uitdagingen waar ze voor staan. Daarnaast zal Mark Schrieks, expert op het gebied van veiligheidsbeschouwingen, ons meenemen in de veiligheidsaspecten van de Blankenburgverbinding.

Na deze inspirerende presentaties krijgen we de kans om het informatiecentrum te verkennen en een rondleiding te krijgen van een voorlichter. We zullen zien hoe de verbinding tot stand is gekomen en welke uitdagingen moesten worden overwonnen om dit bouwwerk te realiseren.

Deze excursie is niet alleen educatief, maar ook gezellig. Na de rondleiding sluiten we af met een gezellige borrel om de ervaringen met elkaar te delen. Mis deze unieke kans niet om de Blankenburgverbinding te ontdekken en schrijf u nu in voor deze excursie op 24 mei 2023. We hopen u daar te mogen verwelkomen!


Voorlopig Programma voor 24 mei 2023, aanvang 13.00 uur

  • 13.00 uur: ontvangst met koffie/thee in de Maasdeltazaal van het informatiecentrum
  • 13.15 uur: gastspreker Sallo van der Woude (Rijkswaterstaat)
  • 14.00 uur: Mark Schrieks – veiligheidsbeschouwingen bij de Blankenburgverbinding
  • 14.30 uur: rondleiding door het informatiecentrum met een voorlichter
  • 15.15  - 17 uur: afsluiting en borrel

 

Datum 24-05-2023
Einddatum 24-05-2023
Max. deelnemers 30
Aantal plaatsen 4
Sluitingsdatum 24-05-2023
Prijs per persoon Gratis

Woensdag 29 maart organiseert de NVRB een lezingenavond over "Veranderende risicobeschouwing bij bouwen" in Congresgebouw de Vereeniging (zaal Jan van Scorel) te Utrecht. Voorafgaand aan de lezingenavond wordt de jaarlijkse ALV gehouden van 18:15 tot 19:00. De avond begint om 18:00 uur met inloop en koffie. Na de ALV is er een pauze met broodjes en de lezingen beginnen om 19:30 uur.

Twee weken voor de ALV worden de bijbehorende stukken verstuurd naar alle leden. We hopen u te mogen verwelkomen op deze interessante lezingenavond.


 18:00 - 18:15  Inloop met koffie
18:15 - 19:00  Algemene ledenvergadering
19:00 - 19:30  Pauze met broodjes
19:30 - 20:00  Eerste spreker (Raphaël Steenbergen)
20:00 - 20:30  Tweede spreker (Ira Helsloot)
20:30 - 21:00  Discussie (o.b.v. stellingen)

Raphaël Steenbergen zal tijdens zijn lezing ingaan op de uitdagingen rondom het toetsen van huizen in Groningen voor voldoende veiligheid onder aardbevingen, terwijl er slechts beperkte informatie beschikbaar is voor de berekeningen. Als gevolg van de gaswinning in de regio Groningen zijn er aardbevingen ontstaan, die schade kunnen veroorzaken aan woningen en andere gebouwen. Om de veiligheid van deze gebouwen te waarborgen, is het nodig om de risico's in kaart te brengen en waar nodig maatregelen te nemen. Raphael Stenbergen zal in zijn lezing bespreken hoe TNO op basis van beperkte informatie de veiligheid van deze gebouwen kan beoordelen en hoe dit kan bijdragen aan het verminderen van de risico's.

Ira Helsloot zal tijdens zijn lezing ingaan op het individueel risico als risicomaat en hoe dit 'over de duim' te berekenen. Hij zal ook ingaan op de mogelijkheden die dat biedt voor het definiëren van risicoruimte en hoe die bestuurlijk te gebruiken. Ira Helsloot is hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en is een autoriteit op het gebied van risicomanagement en crisisbeheersing. In zijn lezing zal hij ingaan op de theoretische achtergrond van het individueel risico en hoe dit kan bijdragen aan een betere risicoberekening en risicobeheersing in de bouwsector. Hij zal ook ingaan op de praktische toepassing van deze benadering in het beleid en bestuur van veiligheid.

Datum 29-03-2023
Einddatum 29-03-2023
Max. deelnemers Onbeperkt
Sluitingsdatum 30-03-2023

 

nieuwjaarsborrel uitnodigingskaart zwart met goud

Droogte en overstromingsrisico's 

Het klinkt tegenstrijdig, maar droge zomers kunnen ervoor zorgen dat de kans op natte voeten toeneemt. Hoe dat zit en hoe we daar in de toekomst het best mee om kunnen gaan, horen we op deze avond waarbij Bart Strijker (HVK) en Martin van der Meer (Fugro) een lezing zullen verzorgen.

Met deze eerste lezing in 2023 brengen we ook een proost uit op risicomanagement en bedrijfszekerheid tijdens de aansluitende nieuwjaarsborrel.

Datum 18-01-2023 18:00
Einddatum 18-01-2023 21:00
Max. deelnemers 50
Aantal plaatsen 25
Sluitingsdatum 18-01-2023 21:00
Prijs per persoon gratis

Predictive Maintenance - Lezingenavond 27 september 2022 

Verzamelen in zaal E1.16 van RWS Westraven, Griffioenlaan 2, Utrecht.  Inloop vanaf 18.00 uur met broodje.

Programma:

  • 18.30 uur 1e presentatie Catharina van Oorschot over risicogestuurd (beheer en) onderhoud)
  • 19.00 uur 2e presentatie door Faber Buurman en Han van Vliet van Mourik vanuit de praktijk ervaring met risicosturing
  • 19.30 uur 3e presentatie van Miguel Calor van Antea over sensoring

Vanuit Rijkswaterstaat is er een ontwikkeling over risicogestuurd onderhoud van infrastructuur vanaf 2013 gaande. Een van de onderdelen gaat over de kunstwerken met installaties, zoals bijvoorbeeld beweegbare bruggen, sluizen, stuwen, gemalen en tunnels. Catharina van Oorschot zal daarover een presentatie verzorgen. Zij zal aangeven wat vanuit een vigerende decompositie van een object op basis van faalmechanismen en risico’s de bedoeling is van risicosturing. Ook zal vanuit een aannemer een presentatie worden gegeven over de praktische invulling ervan. Deze blijkt toch wat weerbarstiger te zijn dan verwacht of gedacht.

Vervolgens zal Miguel Calor vanuit Antea Group een presentatie geven over de praktijkervaring met sensoring en de mogelijkheden die dit biedt. Hieronder is meer te lezen over Catharina en Miguel.


Catharina van Oorschot: Na mijn studie civiele techniek ben ik bij Rijkswaterstaat aan de slag gegaan als tekenaar bij de Deltawerken in 1986. Nabij Bergen op Zoom moesten de laatste onderdelen vanachter het tekenbord opgemaakt worden in voorbereiding op de uitvoering ervan. Daarna ben ik binnen Rijkswaterstaat verder gegaan als opzichter binnen de dienstkring Dordrecht. Daar hield ik mij bezig met voorbereiden, begeleiden en afronden van contracten in het kader van onderhoud van rijkswegen. Daarnaast heb ik in de avonduren de HTS de opleidingen milieubeleid, civiele techniek en bedrijfskunde gevolgd om me zo allround te ontwikkelen binnen Rijkswaterstaat. Vervolgens heb ik twee leIdinggevende functies gedaan binnen twee verschillende dienstkringen binnen Zuid-Holland. Daarbij bleek dat ik zelf meer interesse in de inhoud heb dan het leidinggeven aan mensen alhoewel mij dat wel goed afging. Na verschillende reorganisaties, ben ik aan de slag gegaan als coördinator Beleidsondersteuning  & advies binnen het waterdistrict Merwede & Maas op het vlak van de natte infrastructuur. Daar had ik te maken met dijkversterkingsprojecten van verschillende waterschappen aan de grens van het beheergebied van het waterdistrict, maar ook met Ruimte voor de Rivier-projecten. Ook werd vanuit het programma Assetmanagement de eerste contouren duidelijk over risicogestuurd beheer en onderhoud (RGBO).                                                                                                        Zo werd mijn interesse in de inhoud van de civiel techniek alleen maar gevoed en groter. Verder bleek in deze jaren dat ik ook mijn kennis en ervaring kon overbrengen binnen en buiten Rijkswaterstaat in cursussen op het vlak van de civiele techniek.                                                                              

Na de laatste grote verandering van Rijkswaterstaat naar een procesgerichte organisatie, ben ik aan de slag gegaan als adviseur techniek bij Rijkswaterstaat Grote Projecten & Onderhoud bij het steunpunt ProBO. Daar kon ik met name de opgedane kennis op het vlak van RGBO verder uitbreiden en ontwikkelen, vanuit het ‘eenvoudige’ areaal tot en met stormvloedkeringen en binnen geheel Rijkswaterstaat. Dit bracht mij verder in contact met het programma IAK (instandhouding kunstwerken), om daar voor met name de kunstwerken met installaties (bijv. sluizen, tunnels en beweegbare bruggen) na te gaan hoe we tot een juiste instandhoudingsadvisering kunnen komen voor dit type kunstwerken. Met de nodige cursussen, opleidingen en praktijkervaringen heb ik mijn technisch inhoudelijk kennis verder kunnen ontwikkelen. Zeker op het vlak van risicosturing van infrastructuur in de meest brede zin des woords. Alles bij elkaar ben ik nu zo’n 35 jaar werkzaam binnen Rijkswaterstaat. Verder ben ik via de VHTO ook betrokken om techniek te promoten aan voornamelijk meisjes op lagere en middelbare scholen.

Miguel Calor: Na mijn studie bouwkunde aan de Haagse hogeschool ben ik in 2011 bij Antea Group (toen nog Oranjewoud) begonnen als ‘inspecteur civiele kunstwerken’. In deze rol is mijn interesse voor de technische inhoud toegenomen. Met de nodige cursussen, opleidingen en praktijkervaringen heb ik mijn technisch inhoudelijk kennis verder kunnen ontwikkelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schademechanismen (oorzaak en gevolg) en eigenschappen van materialen zoals beton, staal, metselwerk en hout.

Door de jaren heen heb ik deze kennis onder andere toegepast bij het oplossen van onderhoudsvraagstukken op het gebied van beheer en onderhoud van civiele kunstwerken (assetmanagement). Door mijn nieuwsgierigheid durfde ik ergens in 2018 verder te kijken dan de traditionele aanpak van dergelijke onderhoudsvraagstukken. Dit heeft ertoe geleid om sensor- en digitale monitoringstechnieken toe te passen in de infrawereld. Door anderen daarin te enthousiasmeren en commitment te krijgen van collega’s en klanten is het gelukt om diverse kunstwerken te monitoren met sensoren.

Momenteel vervul ik de rol van adviseur en projectleider. Vanuit deze rol probeer ik nieuwe inspectie- en monitoringstechnieken op basis van sensoring aan te jagen. Bijvoorbeeld kunstwerken die aan de hand van sensordata zélf aangeven welk onderdeel vervanging of onderhoud nodig heeft. Een aanpak die preventief en gericht onderhoud mogelijk maakt. Hierdoor kunnen we kunstwerken kosten-effectiever beheren, veiliger maken en langer mee laten gaan. Essentieel om de vervangings- en renovatieopgave het hoofd te bieden.

Dit doe ik door mijn technische kennis van beheer en onderhoud van civiele werken met een geheel nieuw kennisdomein: data van sensoring, algoritmes en automatisering. Juist door deze werelden te verbinden, is het haalbaar en uitvoerbaar om een concept te ontwikkelen dat meerwaarde heeft voor één van de belangrijkste vraagstukken die spelen in ons vakgebied. Kortom, niet innoveren om het innoveren; maar een toepasbare oplossing ontwikkelen voor een actuele en zeer urgente opgave.

Datum 27-09-2022 18:00
Einddatum 27-09-2022 20:00
Max. deelnemers 50
Aantal plaatsen 20
Sluitingsdatum 28-09-2022
Prijs per persoon gratis

1920 440 luchtRisicobeheersing in Kernenergie

Deze avond zullen we stil staan bij risicobeheersing in kernenergie worden gegeven. Dit wordt gedaan in twee lezingen:

  • Uitleg over werking kernreactor en over alle veiligheidssystemen;
  • Toepassing van Probabilistic Safety/Risk Analysis (PSA/PRA);

 

Uitleg reactor

Kernreactoren kennen een zeer hoog veiligheidsregime. In een inleidende presentatie zal het werkingsprincipe van een kernreactor kort beschreven worden en zal ingegaan worden op de vele mogelijke veiligheidssystemen die gebruikt worden. Tevens zal ingegaan worden op de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot innovatieve kernreactoren. Verschillende innovatieve reactortypes zullen de revue passeren, zoals kleine modulaire reactoren, hoge temperatuur reactoren, metaalgekoelde reactoren en gesmolten zout reactoren. Uitgelegd zal worden wat de achtergronden zijn van deze verschillende types en waarom ze parallel aan elkaar ontwikkeld worden. Uiteraard zal stilgestaan worden bij de veiligheidsaspecten van dit soort nieuwe innovatieve kernreactoren.

Toepassing PSA/PRA

Na de het ongeval in de Three Mile Island centrale in 1979, waarbij de kern van eenheid 2 gedeeltelijk smolt, is de traditionele determinitische benadering van het veilig ontwerpen en bedrijven van kernreactoren aangevuld met een probabilistische benadering: kortweg aangeduid als PSA/PRA (probabilistic safety / risk analysis). Dit omdat duidelijk was geworden dat de deterministische analyses alleen een onvolledig beeld van de veiligheid gaven.

In de lezing zal worden toegelicht hoe de PSA naast de deterministische veiligheidsstudies gebruikt wordt om een veilig ontwerp realiseren. De verschillen tussen de deterministische en probabilistische veiligheidsanalyses zullen worden besproken evenals de verschillende niveaus waarop een PSA kan worden uitgevoerd. De methodiek zal worden uitgelegd; de voor en nadelen en toepassingen van de PSA in de bedrijfsvoering komen aan de orde.

Ferry Roelofs

Ferry houdt zich al 25 jaar bij NRG bezig met veiligheidsanalyses voor zowel bestaande als innovatieve nieuwe kernreactoren. Met zijn thermo-hydraulische achtergrond heeft hij zich eerst 10 jaar gespecialiseerd in 3-D simulaties. Daarna is hij zich meer op projectmanagement gaan richten, is gedetacheerd geweest in Borssele, is betrokken geweest bij de beginjaren van de nieuw te bouwen medische en onderzoeksreactor PALLAS, en is momenteel nauw betrokken bij de opzet en het management van het onderzoeksprogramma van NRG. Ondertussen heeft hij ook meer dan 250 wetenschappelijke artikelen op zijn naam staan en heeft hij een boek geschreven over thermo-hydraulische aspecten van metaalgekoelde reactoren.

Hans Brinkman

Hans heeft een achtergrond als metaalkundig ingenieur. Na een periode als schadeonderzoeker voor de Nederlands elektriciteitscentrales gewerkt te hebben, heeft hij zich de laatst 30 jaar vooral bezig gehouden met risico- en betrouwbaarheidsanalyses. In eerste instantie voor de niet-nucleaire sector waar hij heeft meegewerkt aan betrouwbaarheidsmodellen van o.a de Oosterscheldekering, de Maeslankering en de Hartelkering. De laatste 25 jaar houdt hij zich voornamelijk bezig met de (externe) veiligheid van nucleaire installaties, zowel tijdens de ontwerpfase als bij modificaties en bedrijfsvoering. In internationaal verband werkt hij regelmatig mee in werkgroepen van IAEA en OECD-NEA op het gebied van nieuwe ontwikkelingen PSAs.

 

Datum 14-06-2022 19:00
Einddatum 14-06-2022 21:00
Max. deelnemers 50
Aantal plaatsen 28
Sluitingsdatum 14-06-2022
Prijs per persoon gratis