Skip to main content

 

nieuwjaarsborrel uitnodigingskaart zwart met goud

Droogte en overstromingsrisico's 

Het klinkt tegenstrijdig, maar droge zomers kunnen ervoor zorgen dat de kans op natte voeten toeneemt. Hoe dat zit en hoe we daar in de toekomst het best mee om kunnen gaan, horen we op deze avond waarbij Bart Strijker (HVK) en Martin van der Meer (Fugro) een lezing zullen verzorgen.

Met deze eerste lezing in 2023 brengen we ook een proost uit op risicomanagement en bedrijfszekerheid tijdens de aansluitende nieuwjaarsborrel.

Datum 18-01-2023 18:00
Einddatum 18-01-2023 21:00
Sluitingsdatum 18-01-2023 21:00
Max. deelnemers 50
Aantal plaatsen 25
Prijs per persoon gratis

Predictive Maintenance - Lezingenavond 27 september 2022 

Verzamelen in zaal E1.16 van RWS Westraven, Griffioenlaan 2, Utrecht.  Inloop vanaf 18.00 uur met broodje.

Programma:

  • 18.30 uur 1e presentatie Catharina van Oorschot over risicogestuurd (beheer en) onderhoud)
  • 19.00 uur 2e presentatie door Faber Buurman en Han van Vliet van Mourik vanuit de praktijk ervaring met risicosturing
  • 19.30 uur 3e presentatie van Miguel Calor van Antea over sensoring

Vanuit Rijkswaterstaat is er een ontwikkeling over risicogestuurd onderhoud van infrastructuur vanaf 2013 gaande. Een van de onderdelen gaat over de kunstwerken met installaties, zoals bijvoorbeeld beweegbare bruggen, sluizen, stuwen, gemalen en tunnels. Catharina van Oorschot zal daarover een presentatie verzorgen. Zij zal aangeven wat vanuit een vigerende decompositie van een object op basis van faalmechanismen en risico’s de bedoeling is van risicosturing. Ook zal vanuit een aannemer een presentatie worden gegeven over de praktische invulling ervan. Deze blijkt toch wat weerbarstiger te zijn dan verwacht of gedacht.

Vervolgens zal Miguel Calor vanuit Antea Group een presentatie geven over de praktijkervaring met sensoring en de mogelijkheden die dit biedt. Hieronder is meer te lezen over Catharina en Miguel.


Catharina van Oorschot: Na mijn studie civiele techniek ben ik bij Rijkswaterstaat aan de slag gegaan als tekenaar bij de Deltawerken in 1986. Nabij Bergen op Zoom moesten de laatste onderdelen vanachter het tekenbord opgemaakt worden in voorbereiding op de uitvoering ervan. Daarna ben ik binnen Rijkswaterstaat verder gegaan als opzichter binnen de dienstkring Dordrecht. Daar hield ik mij bezig met voorbereiden, begeleiden en afronden van contracten in het kader van onderhoud van rijkswegen. Daarnaast heb ik in de avonduren de HTS de opleidingen milieubeleid, civiele techniek en bedrijfskunde gevolgd om me zo allround te ontwikkelen binnen Rijkswaterstaat. Vervolgens heb ik twee leIdinggevende functies gedaan binnen twee verschillende dienstkringen binnen Zuid-Holland. Daarbij bleek dat ik zelf meer interesse in de inhoud heb dan het leidinggeven aan mensen alhoewel mij dat wel goed afging. Na verschillende reorganisaties, ben ik aan de slag gegaan als coördinator Beleidsondersteuning  & advies binnen het waterdistrict Merwede & Maas op het vlak van de natte infrastructuur. Daar had ik te maken met dijkversterkingsprojecten van verschillende waterschappen aan de grens van het beheergebied van het waterdistrict, maar ook met Ruimte voor de Rivier-projecten. Ook werd vanuit het programma Assetmanagement de eerste contouren duidelijk over risicogestuurd beheer en onderhoud (RGBO).                                                                                                        Zo werd mijn interesse in de inhoud van de civiel techniek alleen maar gevoed en groter. Verder bleek in deze jaren dat ik ook mijn kennis en ervaring kon overbrengen binnen en buiten Rijkswaterstaat in cursussen op het vlak van de civiele techniek.                                                                              

Na de laatste grote verandering van Rijkswaterstaat naar een procesgerichte organisatie, ben ik aan de slag gegaan als adviseur techniek bij Rijkswaterstaat Grote Projecten & Onderhoud bij het steunpunt ProBO. Daar kon ik met name de opgedane kennis op het vlak van RGBO verder uitbreiden en ontwikkelen, vanuit het ‘eenvoudige’ areaal tot en met stormvloedkeringen en binnen geheel Rijkswaterstaat. Dit bracht mij verder in contact met het programma IAK (instandhouding kunstwerken), om daar voor met name de kunstwerken met installaties (bijv. sluizen, tunnels en beweegbare bruggen) na te gaan hoe we tot een juiste instandhoudingsadvisering kunnen komen voor dit type kunstwerken. Met de nodige cursussen, opleidingen en praktijkervaringen heb ik mijn technisch inhoudelijk kennis verder kunnen ontwikkelen. Zeker op het vlak van risicosturing van infrastructuur in de meest brede zin des woords. Alles bij elkaar ben ik nu zo’n 35 jaar werkzaam binnen Rijkswaterstaat. Verder ben ik via de VHTO ook betrokken om techniek te promoten aan voornamelijk meisjes op lagere en middelbare scholen.

Miguel Calor: Na mijn studie bouwkunde aan de Haagse hogeschool ben ik in 2011 bij Antea Group (toen nog Oranjewoud) begonnen als ‘inspecteur civiele kunstwerken’. In deze rol is mijn interesse voor de technische inhoud toegenomen. Met de nodige cursussen, opleidingen en praktijkervaringen heb ik mijn technisch inhoudelijk kennis verder kunnen ontwikkelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schademechanismen (oorzaak en gevolg) en eigenschappen van materialen zoals beton, staal, metselwerk en hout.

Door de jaren heen heb ik deze kennis onder andere toegepast bij het oplossen van onderhoudsvraagstukken op het gebied van beheer en onderhoud van civiele kunstwerken (assetmanagement). Door mijn nieuwsgierigheid durfde ik ergens in 2018 verder te kijken dan de traditionele aanpak van dergelijke onderhoudsvraagstukken. Dit heeft ertoe geleid om sensor- en digitale monitoringstechnieken toe te passen in de infrawereld. Door anderen daarin te enthousiasmeren en commitment te krijgen van collega’s en klanten is het gelukt om diverse kunstwerken te monitoren met sensoren.

Momenteel vervul ik de rol van adviseur en projectleider. Vanuit deze rol probeer ik nieuwe inspectie- en monitoringstechnieken op basis van sensoring aan te jagen. Bijvoorbeeld kunstwerken die aan de hand van sensordata zélf aangeven welk onderdeel vervanging of onderhoud nodig heeft. Een aanpak die preventief en gericht onderhoud mogelijk maakt. Hierdoor kunnen we kunstwerken kosten-effectiever beheren, veiliger maken en langer mee laten gaan. Essentieel om de vervangings- en renovatieopgave het hoofd te bieden.

Dit doe ik door mijn technische kennis van beheer en onderhoud van civiele werken met een geheel nieuw kennisdomein: data van sensoring, algoritmes en automatisering. Juist door deze werelden te verbinden, is het haalbaar en uitvoerbaar om een concept te ontwikkelen dat meerwaarde heeft voor één van de belangrijkste vraagstukken die spelen in ons vakgebied. Kortom, niet innoveren om het innoveren; maar een toepasbare oplossing ontwikkelen voor een actuele en zeer urgente opgave.

Datum 27-09-2022 18:00
Einddatum 27-09-2022 20:00
Sluitingsdatum 28-09-2022
Max. deelnemers 50
Aantal plaatsen 20
Prijs per persoon gratis

1920 440 luchtRisicobeheersing in Kernenergie

Deze avond zullen we stil staan bij risicobeheersing in kernenergie worden gegeven. Dit wordt gedaan in twee lezingen:

  • Uitleg over werking kernreactor en over alle veiligheidssystemen;
  • Toepassing van Probabilistic Safety/Risk Analysis (PSA/PRA);

 

Uitleg reactor

Kernreactoren kennen een zeer hoog veiligheidsregime. In een inleidende presentatie zal het werkingsprincipe van een kernreactor kort beschreven worden en zal ingegaan worden op de vele mogelijke veiligheidssystemen die gebruikt worden. Tevens zal ingegaan worden op de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot innovatieve kernreactoren. Verschillende innovatieve reactortypes zullen de revue passeren, zoals kleine modulaire reactoren, hoge temperatuur reactoren, metaalgekoelde reactoren en gesmolten zout reactoren. Uitgelegd zal worden wat de achtergronden zijn van deze verschillende types en waarom ze parallel aan elkaar ontwikkeld worden. Uiteraard zal stilgestaan worden bij de veiligheidsaspecten van dit soort nieuwe innovatieve kernreactoren.

Toepassing PSA/PRA

Na de het ongeval in de Three Mile Island centrale in 1979, waarbij de kern van eenheid 2 gedeeltelijk smolt, is de traditionele determinitische benadering van het veilig ontwerpen en bedrijven van kernreactoren aangevuld met een probabilistische benadering: kortweg aangeduid als PSA/PRA (probabilistic safety / risk analysis). Dit omdat duidelijk was geworden dat de deterministische analyses alleen een onvolledig beeld van de veiligheid gaven.

In de lezing zal worden toegelicht hoe de PSA naast de deterministische veiligheidsstudies gebruikt wordt om een veilig ontwerp realiseren. De verschillen tussen de deterministische en probabilistische veiligheidsanalyses zullen worden besproken evenals de verschillende niveaus waarop een PSA kan worden uitgevoerd. De methodiek zal worden uitgelegd; de voor en nadelen en toepassingen van de PSA in de bedrijfsvoering komen aan de orde.

Ferry Roelofs

Ferry houdt zich al 25 jaar bij NRG bezig met veiligheidsanalyses voor zowel bestaande als innovatieve nieuwe kernreactoren. Met zijn thermo-hydraulische achtergrond heeft hij zich eerst 10 jaar gespecialiseerd in 3-D simulaties. Daarna is hij zich meer op projectmanagement gaan richten, is gedetacheerd geweest in Borssele, is betrokken geweest bij de beginjaren van de nieuw te bouwen medische en onderzoeksreactor PALLAS, en is momenteel nauw betrokken bij de opzet en het management van het onderzoeksprogramma van NRG. Ondertussen heeft hij ook meer dan 250 wetenschappelijke artikelen op zijn naam staan en heeft hij een boek geschreven over thermo-hydraulische aspecten van metaalgekoelde reactoren.

Hans Brinkman

Hans heeft een achtergrond als metaalkundig ingenieur. Na een periode als schadeonderzoeker voor de Nederlands elektriciteitscentrales gewerkt te hebben, heeft hij zich de laatst 30 jaar vooral bezig gehouden met risico- en betrouwbaarheidsanalyses. In eerste instantie voor de niet-nucleaire sector waar hij heeft meegewerkt aan betrouwbaarheidsmodellen van o.a de Oosterscheldekering, de Maeslankering en de Hartelkering. De laatste 25 jaar houdt hij zich voornamelijk bezig met de (externe) veiligheid van nucleaire installaties, zowel tijdens de ontwerpfase als bij modificaties en bedrijfsvoering. In internationaal verband werkt hij regelmatig mee in werkgroepen van IAEA en OECD-NEA op het gebied van nieuwe ontwikkelingen PSAs.

 

Datum 14-06-2022 19:00
Einddatum 14-06-2022 21:00
Sluitingsdatum 14-06-2022
Max. deelnemers 50
Aantal plaatsen 28
Prijs per persoon gratis
Datum 12-05-2022
Einddatum 12-05-2022
Sluitingsdatum 12-05-2022
Max. deelnemers 90
Aantal plaatsen 90
Prijs per persoon €25.00
Datum 13-04-2022 12:00
Einddatum 13-04-2022 20:00
Sluitingsdatum 06-04-2022
Max. deelnemers Onbeperkt