Impact klimaatverandering op assets

Effect klimaatverandering op onze assets – Rijkswaterstaat en ProRail

Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Het is van groot belang dat Nederland zich aanpast aan deze veranderingen. Als we niets doen, kan de schade in onze steden oplopen tot zo’n € 70 miljard in de periode tot 2050. Ook in het landelijk gebied kan aanzienlijke schade optreden. Ook voor infrastructuur geldt dat we een toename zien van effecten, zoals: meer bermbranden door hitte en droogte, vervorming van spoorrails door hitte, vaker wateroverlast op wegen en stations door hevige regenval, (dreigende) verzakkingen door droogte en bodemdaling en hinder voor de scheepvaart door laag water. Weersextremen die vroeger incidenteel voorkwamen, zullen volgens sommige modellen in de toekomst veel vaker deze assets op de proef stellen (zie ook: klimaateffectatlas). De vraag rijst hoe we daarmee om dienen te gaan. Als incidenten geen incidenten meer blijken, kunnen we de bijkomende kosten en effecten dan nog accepteren, of moeten we ons hierop voorbereiden? En zo ja: tegen welke kosten? Een kosteninschatting voor het klimaatbestendig maken van het spoor is onlangs in het https://www.trouw.nl/economie/prorail-spoor-niet-berekend-op-hevige-regenbuien-en-extreme-hitte~b521d5b7/">nieuws geweest. Worden hiermee ook andere sectoren geholpen? Waar liggen dan deze meekoppelkansen? Hoe bepalen RWS en ProRail wat een goede balans is tussen kosten en risico’s?

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben binnen het deltaplan ruimtelijke adaptatie de opdracht gekregen om hun assets in 2050 ‘klimaatbestendig en waterrobuust’ te maken. Hiervoor wordt een stappenplan gevolgd om de risico’s aan de hand van stresstesten in kaart te brengen en hier in samenhang met omgevingspartners beleid voor te formuleren.

Hoe dit in de praktijk wordt vormgegeven, zal deze avond in gezamenlijkheid worden gepresenteerd door ProRail en Rijkswaterstaat.

Over de sprekers:

Angela Vlaar –

Projectleider Klimaatbestendige Netwerken, RWS

Onno Hazelaar

Coördinator Klimaatadaptatie, Prorail

Informatie

Datum 14-04-2020 19:00
Einddatum 14-04-2020 21:00
Registratie open 16-10-2019
Max. deelnemers Onbeperkt
Sluitingsdatum 14-04-2020
Locatie Mammoni